fbpx

Henkilöstön kehittäminen

Henkilöstön kehittäminen on paras vakuutus työelämän muutoksessa. Osaamisen kehittämiseen panostaminen on investointi organisaation tulevaisuuteen, joka maksaa itsensä takaisin henkilöstön sitoutumisena, työyhteisön hyvinvointina, parantuneena tuottavuutena ja kilpailukyvyn kasvuna.

Pidä huolta tärkeimmästä voimavarastasi

Kehittämällä henkilöstösi osaamista voit parantaa organisaatiosi tehokkuutta ja tuottavuutta. Motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö työskentelee tavoittelemaasi suuntaan ja vähentää organisaatiosi vaihtuvuutta ja rekrytoinnin sekä uudelleenkouluttamisen kustannuksia. Henkilöstön osaamisen kehittämisestä syntyvät positiiviset vaikutukset työnantajamielikuvaan auttavat myös kilpailussa parhaista osaajista.

Osaamisen kehittämisellä vahvistat organisaatiosi tulevaisuuden osaamista ja uudistumiskyvykkyyttä. Panostamalla henkilöstön kehittämiseen investoit organisaatiosi tulevaisuuteen.

Valmistaudu tulevaisuuden haasteisiin

Henkilöstösi osaamisen kehittämisellä pidät huolen siitä, että organisaatiosi on valmis vastaamaan tulevaisuuden tuomiin haasteisiin. Osaamisen kehittämisen tulisi aina lähteä liiketoiminnan tavoitteista – minkälaista osaamista organisaatiosi tarvitsee pysyäkseen kilpailukykyisenä ja päästäkseen tavoitteisiinsa? Miten henkilöstösi nykyinen osaaminen vastaa tulevaisuudessa siintäviä tarpeita?

Innovaatiot eivät synny itsestään. Kehitysmyönteisellä, innovatiivista ajattelua tukevalla ympäristöllä voidaan tukea ja mahdollistaa uusien ideoiden syntyminen.

Luo prosessi kehittämiselle

Henkilöstön kehittämisen tulisi olla liiketoiminnan tavoitteita vastaava strateginen, systemaattinen ja jatkuva prosessi, jolla tuetaan ja edistetään työntekijöiden osaamisen, taitojen ja uran kehittymistä.

Näin pääset liikkeelle:

 • Tunnista tarpeet – Mieti, miten henkilöstösi tulisi kehittyä, jotta organisaatiosi pysyy kilpailukykyisenä ja pääsee tavoitteisiinsa.
 • Suunnittele – Tee konkreettinen osaamisen kehittämisen suunnitelma, joka vastaa tunnistettuja tarpeita ja tavoitteita.
 • Kehitä – Tapoja henkilöstön kehittämiseen on monia. Valitse organisaatiosi tavoitteita parhaiten tukevat menetelmät.
 • Mahdollista harjoittelu – Hyvässä kehitysprosessissa on tilaa opitun soveltamiselle ja käytännön harjoittelulle.
 • Anna palautetta – Osaamisen kehittyminen edellyttää palautteen saamista. Sisällytä prosessiin keinot, joilla varmistat oppimista ohjaavan palautteen antamisen ja saamisen.
 • Seuraa ja arvioi – Saavutetaanko henkilöstön kehittämisen suunnitelmallasi tavoittelemiasi tuloksia? Määrittele, millä liiketoiminnan mittareilla muutosta pitää tapahtua ja arvioi osaamisen kehittämisen vaikuttavuutta.

Me Faros & Comilla autamme mielellämme niin kehittämisprosessin luomisessa, toimenpiteiden suunnittelussa kuin vaikuttavuuden arvioinnissakin. Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä teidän henkilöstöllenne sopivat menetelmät!

Valitse tavoitteita tukevat menetelmät

Osaamista on mahdollista kehittää monin tavoin. Tärkeintä on varmistaa, että menetelmä tukee parhaiten valittua kehitystavoitetta.

 • Koulutukset ja valmennukset
  Koulutukset ja valmennukset sopivat niin isojen kuin pienempienkin osa-alueiden kouluttamiseen. Esimerkiksi johtoryhmän toiminta saattaa kaivata valmennusta, ja välillä yrityksen myyntiä tai asiakaspalvelua on tarpeellista viedä uudelle tasolle. Faros & Comilla on laaja kouluttajaverkosto useisiin eri liiketoiminnan kehittämisen aihealueisiin.
 • Workshopit
  Workshopit ja työpajat ovat yhteisöllisiä ja osallistavia tapoja mm. tiimien kehitykseen tai organisaation toimintaperiaatteiden konkretisointiin. Työpajoissa asiantuntijoiden osaamista kehitetään ohjatun prosessin avulla joko livenä tai verkossa tai näiden yhdistelmänä. Me Faros & Comilla hyödynnämme työpajoja esimerkiksi asiakaskokemuksen parantamisessa.  
 • Verkkokurssit
  Verkkokurssit sopivat erinomaisesti isomman joukon kouluttamiseen. Verkkokursseilla varmistetaan henkilöstön tavoitteellinen ja yhdenmukainen oppiminen ajasta sekä paikasta riippumatta. Verkossa kouluttamalla jalkautat halutun muutoksen ketterästi useilla kielillä. Meillä Faros & Comilla on vuosien kokemus niin tietoa jakavien kevyiden mikrokurssien kuin laajojen digitaalisten opintokokonaisuuksienkin toteuttamisesta.
 • Tutkintoon johtavat koulutukset
  Tutkintoon johtava koulutus on kustannustehokas ja käytännönläheinen tapa kehittyä työn ohessa. Me Faros & Comilla toteutamme eri toimialoille suunnattuja liiketoiminnan ja johtamisen tutkintokoulutuksia oppilaitoskumppaniemme kanssa.

Johda osaamisen kehittämistä

Henkilöstön osaaminen vaikuttaa yrityksen menestymiseen, joten siitä kannattaa pitää huolta. Kun johto pitää koulutuksia ja valmennuksia tärkeinä, se heijastuu varmasti työntekijöiden motivaatioon, joka vaikuttaa positiivisesti organisaation suorituskykyyn ja menestykseen. Osaamisen johtaminen on strateginen valinta.

Johdon kannattaa varmistaa, että organisaation henkilöstöllä on tarvittavat taidot ja tiedot tehtäviensä hoitamiseen. Tämä edellyttää jatkuvaa kouluttamista ja kehittämistä, johon johdon tulee tarjota tarvittavat resurssit ja tuki. Kun maailman muutosnopeus on kasvanut, ajankohtaisen osaamisen kehittäminen on tullut entistä tärkeämmäksi.

Johto voi luoda osaamisen kehittämisen strategian ja suunnitelmat. Tämä voi sisältää koulutusohjelmien ja työpajojen järjestämisen, mentoroinnin ja valmennuksen tarjoamisen sekä oppimisalustan perustamisen.

Kiireessä tai tehostamistoimenpiteissä voi helposti tulla mieleen karsia koulutusmenoista, mutta me Faros & Comilla autamme organisaatioita suunnittelemaan koulutukset niin, että ne tukevat tavoitteisiin pääsyä eli parantavat koulutuksien vaikuttavuutta.

Tue oppimista verkko-oppimisalustan avulla

LMS (Learning Management System) eli verkko-oppimisalusta on tehokas työkalu osaamisen johtamisessa organisaatiossa. Se mahdollistaa organisaation henkilöstön koulutuksen ja oppimisen hallinnan digitaalisesti, yhdessä paikassa. Oppimisalustalle voidaan luoda oppimiskokonaisuuksia työtekijöiden tehtävien mukaan tai oppimispolkuja aihealueittain. Niihin voi sisältyä moduuleja, joita työntekijät voivat suorittaa omaan tahtiinsa. Suorituksen jäävät järjestelmässä näkyviin, jolloin esihenkilöt voivat kannustaa oppijoita suoritusmerkintöjen mukaan.

Oppimisalusta mahdollistaa koulutuksen tarjoamisen ajasta ja paikasta riippumatta, jolloin työntekijöiden on helpompi kehittää itseään silloin, kun se parhaiten sopii heidän aikatauluihinsa.

Vinkkejä oppimisalustan rakentamiseen ja toimintaan:

 • Tarjoa laadukasta sisältöä: Varmista, että oppimisalustalle lisätty sisältö on selkeää, informatiivista ja helposti ymmärrettävää. Sisällön tulisi vastata oppimistavoitteita ja olla ajantasaista. Oppimistavoitteet pitää johtaa sopiviksi kokonaisuuksiksi liiketoiminnan tavoitteista.
 • Käytä monipuolisia oppimismenetelmiä: Monipuolisilla oppimismenetelmillä voidaan auttaa oppijoita sitoutumaan oppimisprosessiin ja ymmärtämään paremmin oppimateriaalin. Hyödynnä monipuolisesti oppimisalustan toimintoja, kuten videota, animaatiota ja tehtäviä.
 • Tarjoa jatkuvaa palautetta: Jatkuva palaute auttaa oppijoita seuraamaan omaa oppimisprosessiaan ja ymmärtämään paremmin omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Hyödynnä oppimisalustan toimintoja, kuten automaattisia palautteita ja arviointeja.
 • Luo yhteisöllisyyttä: Yhteisöllisyys ja ryhmätyöskentely voivat auttaa oppijoita ymmärtämään materiaalia paremmin ja oppimaan toisiltaan. Blended learning tarkoittaa digitaalisen oppimisympäristön ja lähiopetuksen sulautumista.
 • Huolehdi oppimisalustan toimivuudesta: Varmista, että alusta toimii moitteettomasti ja on käytettävissä oppijoille. Oppimisympäristön teknisiin ongelmiin tai häiriöihin kannattaa puuttua nopeasti, jotta työntekijän oppiminen ei keskeydy.
 • Tarjoa tarvittava koulutus: Tarjoa oppijoille koulutusta oppimisalustan käytöstä ja sen eri toiminnoista. Tämä auttaa oppijoita hyödyntämään alustaa tehokkaammin ja vähentää mahdollisia ongelmia.

Näillä tavoilla voit tukea oppimisalustaa ja tehostaa oppimista. On tärkeää, että verkko-oppimisalustan tukeminen ei rajoitu pelkästään teknisiin asioihin, vaan huomioi myös oppijoiden tarpeet ja oppimistavoitteet.

Vastuullisuus

Henkilöstön kehittäminen on tärkeä osa organisaation vastuullista toimintaa. Kapeasti ajateltuna vastuullisuus huomioidaan työntekijöiden kehittämisessä tarjoamalla koulutusohjelmia, jotka liittyvät kestävään kehitykseen ja vastuulliseen toimintaan. Näin organisaatio osoittaa huomioivansa ympäröivän yhteiskunnan tarpeet ja vastuunsa yhteiskunnallisena toimijana.

Laajemmin ajateltuna kehittäminen lisää yksilön taitoja ja tietoja. Osaamisen kehittyminen kasvattaa yksilön itsetuntoa ja menestymisen mahdollisuuksia työelämässä, joka edelleen voi näkyä positiivisesti myös muilla elämän osa-alueilla. Tämä jos joku on vastuullista toimintaa. Samalla, kun yksilöiden osaaminen kehittyy, koko organisaatio tulee vahvemmaksi omalla toimialallaan. Yksilöiden osaamisen kehittäminen tukee varmasti koko organisaation kannattavaa kasvua. Vastuullisuus on siis myös kannattavaa.

Henkilöstön kehittämisen vastuullisuus näkyy myös työntekijöiden urakehityksessä. Organisaatio huomioi työntekijän kehittymistarpeet ja tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa osaamistaan ja edetä urallaan. Tämä osoittaa sitoutuneisuutta työntekijöihin ja auttaa luomaan kestävää työyhteisöä.

Sosiaalisen vastuun näkökulmasta henkilöstön osaamisen kehittäminen edistää myös yhteiskunnallista kehitystä. Kun organisaatio panostaa työntekijöiden osaamisen kasvattamiseen ja tarjoaa koulutusmahdollisuuksia, se edistää koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoa yhteiskunnassa. Lisäksi henkilöstön kehittämisellä voidaan tukea työntekijöiden työllistymistä ja edistää yhteiskunnan hyvinvointia.

Yhteenvetona, henkilöstön kehittäminen on vastuullista esimerkiksi, kun organisaatio huomioi kehittämistoimenpiteissä kestävän kehityksen ja yhteiskunnallisen vastuun näkökulmat. Työntekijöiden urakehitys on tärkeä osa vastuullista henkilöstön kehittämistä, sillä se osoittaa organisaation sitoutumista työntekijöihin ja auttaa luomaan kestävän työyhteisön.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa