fbpx

Johtamisen koulutus

Viime kädessä johtaminen ratkaisee yrityksen menestyksen. Hyväkin strategia jää helposti suunnitelman tasolle ilman tuloksia tuottavaa johtamista. Johtamisen koulutus auttaa johtoryhmää kehittymään johtotiimiksi.

Faros & Comin johtamisen koulutuksissa tarjoamme työkaluja johtoryhmille sekä esihenkilöille kehittää omia johtamistaitojaan ja työskentelytapojaan. Johtamisen koulutuksemme ovat räätälöitävissä ja suunnittelemme ne siten, että asiakasorganisaatio saa apua juuri heille tärkeisiin ja ajankohtaisiin johtamisen haasteisiin. Keskeisiä teemoja ovat yleensä itsensä johtaminen, tiimin johtaminen, toiminnan johtaminen, talouden johtaminen ja kulttuurin johtaminen.

Johtamisen koulutus pähkinänkuoressa

Näitä teemoja käsittelemme valmennuksissamme seuraavien näkökulmien kautta:

  • Itsensä johtaminen: Sanotaan, ettet voi johtaa muita, ellet johda ensin itseäsi. Jotta pystyt johtamaan itseäsi, sinun tulee tietää ja tuntea omat tehtäväsi ja vastuualueesi.  Johtamisessa ei tule ikinä valmiiksi, vaan omaa osaamistaan kannattaa arvioida ja kehittää jatkuvasti. Tunnistatko omat vahvuutesi ja millä osa-alueilla tarvitsisit lisää osaamista? Itsensä johtamiseen liittyy myös oman työn suunnitteleminen: mitkä asiat priorisoin ja mitkä tehtävät teen itse. Toinen tärkeä osa-alue on oma jaksaminen. Miten pidät itsestäsi huolta ja miten johdat uupumatta?
  • Tiimin johtaminen: Se, kuinka toimimme tiiminä vaikuttaa siihen, saadaanko haluttuja toimenpiteitä ja asioita toteutettua. Saadaanko sovittuja asioita vietyä eteenpäin ja päästäänkö yhteisiin tavoitteisiin? Kuinka saat yksilöt toimimaan yhdessä osana kokonaisuutta ja kohti yhteisiä tavoitteita? Erinomaiset yksilöt eivät ratkaise kisaa vaan se, kuinka he toimivat yhdessä – tiiminä. Tämän päivän johtamisessa korostuu kyky vaikuttaa, eli vuorovaikutus on olennaista tiimin johtamisessa. Miten saat ihmiset motivoitumaan ja tekemään oikeita asioita? Kaiken lisäksi sinun pitää huolehtia, että tiimisi voi hyvin, koska hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen toiminnan kannalta perustavanlaatuinen tekijä.
  • Toiminnan johtaminen: Henkilöstön rakenteet ja toimintamallit vaikuttavat vahvasti toimintaan. Tukevatko organisaation rakenteet haluttuja tavoitteita ja miten tiimi toimii näissä rakenteissa? Mitä isommaksi organisaatio kasvaa, sen helpommin byrokratia kasvaa. Miten päätöksenteko toimii organisaatiossasi? Päätöksenteossa on hyvä olla mukana kaikki olennainen tieto, ja myös hiljainen tieto on arvokasta. Monesti työntekijät, jotka tekevät asiakastyötä, tietävät mitä asiakkaat arvostavat ja tunnistavat asiakkaan polun pullonkaulat. Johtajana sinun kannattaa olla lähellä näitä keskusteluita.
  • Talouden johtaminen: Hyvästä tekemisestä syntyy yleensä kannattavaa kasvua, mutta jos tunnuslukuja ei seurata, on toimintaa haasteellista ohjata oikeaan suuntaan. Talouden johtamiseen liittyy muun muassa raporttien ja tunnuslukujen lukemisen taito, datan tarkoituksenmukainen hyödyntäminen sekä toimenpiteiden suunnittelu ja johtaminen kerätyn ja analysoidun datan pohjalta.
  • Kulttuurin johtaminen: Jos organisaation kulttuuri ei ole vahva, sitä ei ylläpidetä tai johdeta. Onko kulttuurinne sellainen, että se tukee strategianne ja tavoitteidenne saavuttamista? Miten ja kuka sitä johtaa?

Johtoryhmävalmennuksemme käsittelevät yllä mainittuja teemoja ja painottavat vahvasti johtoryhmän yhteisten toimintatapojen kehittämistä. Alla pääset tutustumaan hyvää palautetta saaneeseen johtoryhmäohjelmiemme malliin, jonka avulla olemme päässeet kehittämään asiakasorganisaatioidemme toimintaa.

Johtoryhmästä johtotiimiksi

Faros & Comin johtoryhmien kehitysohjelmien aikana johtoryhmästä kasvaa johtotiimi. Ohjelmassa johtoryhmän jäsenet kehittävät omaa osaamistaan ja itsetuntemustaan samalla, kun johtoryhmä kasvaa ja kehittyy tiiminä. Ohjelmamme vahvistaa johtoryhmän keskinäistä luottamusta, sitoutumista sekä tiimin taitoa käsitellä keskinäisiä näkemyseroja.

Ohjelmamme tarjoavat tehokkaita työkaluja, joiden avulla johtoryhmätyöskentelyä päästään kehittämään liiketoimintalähtöisellä otteella. Johtoryhmätyötä asiakasorganisaatioidemme kanssa kehittävät kokeneet johtamisen kehittämisen valmentajamme, joilla on kymmenien vuosien kokemus johtamisesta sekä johtoryhmätyöskentelystä. Johtoryhmäohjelmiemme suunnitteluun osallistuu lisäksi kokenut pedagogi, jolla varmistamme, että ryhmän kehittymisen ja oppimisen edellytykset ovat ohjelman aikana optimaaliset.

Selkeä ja tehokas lähestymistapa

Aloitamme johtoryhmäohjelman aina perusteellisella nykytilakartoituksella, jonka avulla ohjelman fokusalueet määritellään asiakasorganisaation tavoitteiden ja ryhmän tarpeiden mukaan. Johtoryhmän kehitysohjelmamme hyödyntää myös tiimiprosessin työkalua, joka perustuu Patrick Lencionin kehittämään viitekehykseen ja kirjaan ”Five Dysfunctions of a team” (suom. Viisi toimintahäiriötä tiimissä) sekä Faros & Comin vahvaan liiketoimintaymmärrykseen. Prosessin ja viitekehyksen avulla saadaan selville, miten tiimi työskentelee keskenään ja kuinka tiimin eri jäsenten luontaiset vuorovaikutustyylit eroavat toisistaan.

Johtoryhmän kehitysohjelman aikana kehitetään muun muassa johtoryhmän yhtenäisiä työskentelytapoja sekä rakennetaan luottamusta. Ohjelmaan kuuluu alkukartoitus ja ohjelman lopussa suoritettava mittaus. Näiden analyysien avulla päästään kehittämään juuri niitä ryhmän toiminnan osa-alueita, joissa on kehitettävää. Analyysin avulla ryhmän kehittyminen tulee näkyväksi, joka lisää kokemuksemme mukaan ryhmän motivaatiota jatkaa yhdessä kehittymistä myös fasilitoidun kehittämisprosessin jälkeen.

Valmennuksemme tarjoaa selkeän ja tehokkaan lähestymistavan kehittää johtoryhmän jäseniä, johtoryhmän yhtenäistä työskentelyä sekä antaa eväät selkeämpään strategiseen johtamiseen.

Kehitysohjelmamme soveltuu hyvin esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

  • Johtoryhmä haluaa kehittää työskentelytapojaan ja tehostaa yhteistyötään
  • Johtoryhmässä on uusia tiimin jäseniä 
  • Johtoryhmällä on uusia kilpailu- tai liiketoimintahaasteita

Johtamisen koulutuksen hyödyt

Johtoryhmien kehitysohjelmien tuloksena

✅ Johtoryhmän jäsenet ymmärtävät paremmin itseään ja toisiaan
✅ Ryhmän keskinäinen luottamus ja sitoutuminen toisiinsa kehittyvät
✅ Ryhmän yhteinen kieli muodostuu, kyky hyödyntää ryhmän erilaisuutta vahvistuu
✅ Strateginen suunta vahvistuu
✅ Ryhmän roolitus ja vastuualueet kirkastuvat
✅ Johtajuus kehittyy

Faros & Comin kokeneet valmentajat ovat tukeneet johtoryhmiä monessa eri tilanteessa erinomaisin tuloksin. Johtoryhmäohjelmien lisäksi tarjoamme myös henkilökohtaista coachausta sekä mentorointia. Monet johtamisen ja yritysjohtamisen ammattilaiset luottavat meihin.

Johtamiskoulutusten lisäksi tarjoamme koulutuspalveluitamme myös tutkintokoulutusten muodossa. Viimeisin tarjoamamme tutkintokoulutus on erikoiskaupan alalle suunnattu johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (ent. JET), voit lukea lisää ohjelmasta täältä.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa