Liiketoiminnan kehittäminen

Johtamisen ja liiketoiminnan kehittäminen lähtee aina liiketoiminnan tavoitteista.

Faros & Com tarjoaa monipuolisia palveluita kattoteeman liiketoiminnan kehittäminen alla. Kaikki tarjoamamme kehittämisen palvelut ovat räätälöitävissä sinun yrityksesi kehitystarpeita vastaaviksi.

Meidän tehtävänämme on tarjota kattavaa tukea yritysten johdolle, jotta he voivat kommunikoida liiketoimintansa tavoitteet ja päämäärät kaikille sidosryhmille selkeästi ja ymmärrettävästi. Tämä tarkoittaa, että me autamme tunnistamaan ja analysoimaan erilaisia kasvun esteitä ja pullonkauloja, jotka voivat haitata yrityksen menestystä, ja ehdotamme pedagogisia menetelmiä ja strategioita, joiden avulla nämä tavoitteet voidaan integroida tehokkaasti yrityksen jokapäiväiseen toimintaan.

Teemme yhteistyötä erilaisten johtoryhmien kanssa monenlaisissa projekteissa, kuten johtoryhmien kehitysohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tämän lisäksi me toteutamme laaja-alaisia strategiahankkeita, jotka alkavat organisaatioiden nykyisen tilanteen kartoittamisesta ja jatkuvat uuden strategian läpiviemisellä koko organisaation eri tasoilla.

Kehitämme ja valmennamme lähijohtajia ja esihenkilöitä käyttämällä pedagogisia ja tulostavoitteellisia menetelmiä, joiden avulla he voivat johtaa organisaatioitaan tehokkaasti ja saavuttaa tavoitteet. Tarjoamme koulutusta ja sparrausta asiakasorganisaatioillemme erilaisista aihealueista, kuten asiakaskokemuksesta, asiakaspalvelusta, myynnistä, yritystoiminnasta ja taloudesta.

Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä oppilaitoskumppaniemme kanssa toteuttaaksemme räätälöityjä koulutusohjelmia, jotka keskittyvät liiketoimintaan ja johtamiseen. Nämä koulutusohjelmat kattavat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, ja ne on suunniteltu erityisesti eri toimialojen tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Lue lisää

Kehitä johtamisen laatua

Kun otetaan huomioon nykypäivän kilpailuhenkinen liiketoimintaympäristö, johtamisen kehittämisen merkitys korostuu entisestään. Tutkimukset osoittavat, että laadukkaalla johtamisella on suuri vaikutus organisaation suorituskykyyn ja tuloksiin. Tämä johtuu siitä, että hyvä johtaminen luo selkeän vision, strategian ja tavoitteet, jotka ovat linjassa organisaation kokonaisstrategian kanssa.

Kun organisaation johdolla on selkeä käsitys siitä, mitä he haluavat saavuttaa ja miten he aikovat sen tehdä, he voivat luoda vahvan ja tehokkaan kulttuurin, joka motivoi henkilöstöä ja parantaa heidän sitoutumistaan organisaatioon. Tämä puolestaan vähentää henkilöstön vaihtuvuutta ja auttaa organisaatiota säästämään merkittäviä kustannuksia uusien työntekijöiden rekrytoinnissa ja koulutuksessa.

Laadukas johtaminen edistää myös organisaation kasvua ja menestystä. Johtamisen kehittämiseen panostaminen auttaa organisaatiota tunnistamaan mahdollisuuksia ja haasteita, joihin se voi vastata tehokkaasti. Johtajat voivat myös edistää innovaatiota ja luovuutta organisaatiossa, mikä johtaa uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja kilpailuedun saavuttamiseen.

Johtoryhmän kehittäminen antaa ratkaisuja myös liiketoiminnan kehittämisen haasteisiin

Johtoryhmän kehittäminen on merkittävä osa liiketoiminnan kehittämisen palapeliä. Vahva johtotiimi on yrityksesi kehittämisen avainroolissa. Kehitämme yrityksesi johtamisen laatua ja liiketoimintaa räätälöityjen kehitysohjelmien sekä coachingprosessien avulla. Johtamisen asiantuntijoillamme on vahva omakohtainen kokemus johtotehtävistä. Johtoryhmille suunnatut kehitysohjelmamme rakennetaan johtamisen asiantuntijan ja kehittämiseen erikoistuneen pedagogin yhteistyönä. Näin varmistamme ohjelmiemme vaikuttavuuden.

Johtamisen asiantuntijamme toteuttavat mm. The Five Behaviors of a Cohesive Team™- mallin tukemia johtoryhmän kehitysohjelmia. Kehitysohjelmat voi aina rakentaa ja luoda ryhmän tavoitteet ja tarpeet huomioiden.

Laadukas lähijohtaminen varmistaa tiimin onnistumisen

Lähijohtamisella on merkittävä rooli organisaation strategian toteutumisessa ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Hyvällä esihenkilötyöllä varmistetaan henkilöstön osaamisen tavoitelähtöinen kehittäminen ja tuloksellinen toiminta. Voidaan siis todeta, että lähijohtamisen kehittämisen unohtamalla on yrityksesi todennäköisesti vaikeuksissa.

Lähijohtamisen kehittämiseen on olemassa onneksi paljon hyviä keinoja. Kehitämme lähijohtamista muun muassa kouluttamalla, valmentamalla ja yhteisöllisellä työpajatyöskentelyllä. Valmennamme ja koulutamme lähijohtamisen keskeisimmistä teemoista, kuten itsensä johtaminen, tiimin johtaminen, lähijohtaminen, esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet, valmentava johtaminen, tuloksen johtaminen, lähijohtajan viestintä ja vuorovaikutus sekä muutoksen johtaminen.

Lähijohtamisen ammattitaidon karttumisen lisäksi keskitymme ohjelmissamme siihen, miten opittu tulee myös osaksi esihenkilöryhmän arkea esimerkiksi luomalla uusia yhtenäisiä toimintatapoja lähijohtamiselle. Ammattitaitoiset fasilitaattorimme varmistavat yhteiskehittämisen vaikuttavuuden ja jokaisen työpajan osallistujan kehittämispotentiaalin hyödyntämisen. Toteutamme lisäksi tarpeiden mukaisesti valmennuksen pohjalta organisaation lähijohtamisen tueksi digitaalisen käsikirjan.

Räätälöimme valmennukset aina organisaation tarpeisiin strategia ja muutosohjelmat huomioiden. Voit lukea lisää lähijohtamisen palveluistamme täältä.

Mitä on esimieskoulutus?

Esimieskoulutus pähkinänkuoressa on suunniteltu auttamaan organisaatioita kehittämään tehokkaampaa lähijohtamista ja saavuttamaan parempia tuloksia. Tämä kattava koulutusohjelma keskittyy seitsemään pääalueeseen, jotka on tarkoitettu tukemaan organisaation menestystä ja kehittymistä.

Lue lisää

Erottaudu asiakaskokemuksella

Kasvata business uudelle tasolle kehittämällä asiakaskokemusta ja varmistamalla myyntiosaaminen.

Organisaatioiden välinen kilpailu kiihtyy jatkuvasti ja samalla asiakkaat etsivät yhä enemmän todellisia erottautumistekijöitä. Kilpailun kiristyessä pelkkä kilpaileminen hinnalla tai tuotteen tai palvelun ominaisuuksilla ei enää riitä. Tutkimusten mukaan saumattomalla ja hyvällä asiakaskokemuksella voi saavuttaa merkittävää kilpailuetua, mikä korostaa myynnin valmennuksen merkitystä organisaation menestyksen kannalta.

Myynnin valmennus on olennainen osa yrityksen toimintaa, joka auttaa myyjiä parantamaan myyntitaitojaan ja kehittämään uusia strategioita asiakaskunnan tarpeiden mukaisesti. Valmennus voi sisältää monipuolisesti erilaisia osa-alueita, kuten asiakaspalvelun myyntineuvottelutaitojen, tuotteiden tuntemuksen, markkinoinnin, digitaalisen myynnin ja asiakasviestinnän kehittämistä.

Yksi tärkeä osa myynnin valmennusta on myyjien asiakaspalvelutaitojen kehittäminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tilanteidenhallintaa, kuuntelemisen taitoa, empatiaa ja ongelmanratkaisukykyä. Asiakaspalvelutaitojen kehittämisen avulla myyjät voivat luoda vahvempia asiakassuhteita ja tarjota ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.

Tuotteiden tuntemuksen merkitys korostuu myös nykypäivän kilpailuympäristössä. Myyjien tulee olla asiantuntijoita omien tuotteidensa ja palveluidensa osalta, jotta he voivat tarjota asiakkaille parhaita ratkaisuja ja auttaa heitä tekemään oikeita valintoja. Tämä lisää luottamusta yrityksen ja asiakkaan välillä, mikä puolestaan parantaa asiakaskokemusta ja luo kestäviä asiakassuhteita.

Markkinointi on myös tärkeä osa myynnin valmennusta, sillä se auttaa myyjiä ymmärtämään markkinatilannetta ja tunnistamaan uusia mahdollisuuksia. Valmennuksen avulla myyjät oppivat, miten he voivat hyödyntää erilaisia markkinointikanavia ja -työkaluja tehokkaasti, jotta he voivat tavoittaa oikeat asiakkaat ja herättää heidän kiinnostuksensa.

Lue lisää

Faros & Comilla on monipuolista ja vankkaa osaamista asiakaspalvelun ja myynnin kehittämisestä. Tarjoamme koulutuksia ja työpajakokonaisuuksia sekä B2B- että B2C-toimijoille. Tarjoamme laajan kattauksen asiakaspalvelun ja myynnin kehittämisen palveluja, kuten myynti-, asiakaspalvelu- ja asiakaskokemus-teemaiset työpajat, myynnin DISC-valmennus sekä Palvelun portaat ja asiakkaan polku -koulutus. Nämä kokonaisuudet voi sitoa toisiinsa tai toteuttaa erikseen, asiakkaan tarpeen ja tavoitteiden mukaan. Teemme myös täysin asiakkaalle räätälöityjä kokonaisuuksia. Räätälöimme valmennukset aina organisaation tarpeisiin strategia ja muutosohjelmat huomioiden. Voit lukea lisää myynnin ja asiakaspalvelun kehittämisen palveluistamme täältä. Voit tutustua lisäksi tarjoamiimme asiakaspalveluteemaisiin valmisverkkokursseihimme täällä.

Menesty voittavalla strategialla

Strategia ohjaa organisaation toimintaa. Menestyksen varmistamiseksi koko henkilöstön tulee sitoutua työskentelemään yhdessä yhteisen päämäärän eteen.

Toteutamme strategiahankkeita lähtötilanteen kartoittamisesta uuden strategian läpivientiin organisaatiossa. Suunnittelemme hankkeen läpiviennin ennakkoon säilyttäen samalla mahdollisuuden tehdä nopeasti tarvittavia korjauksia ja muutoksia. Toteutusta seurataan ja suunnataan ohjausryhmän toimesta ja hankkeesta raportoidaan säännöllisin välein sovitusti sekä johdolle että hallitukselle.​

Olemme mallintaneet strategiaprosesseja moniin eri tilanteisiin. Loogisen ja suoraviivaisen etenemismallimme lopputuloksena hahmotetaan organisaation keskeisimmät kehitysalueet asetetun strategisen tavoitteen saavuttamiseksi. Strategian ollessa mitä suurimmassa määrin osa organisaation kulttuuria, uskomme, että mahdollisimman laajasti henkilöstöä, asiakkaita ja yrityksen sidosryhmiä osallistavat strategiaprosessit rikastavat lopputulosta. Tuemme osallistamista asiakkaittemme strategiaprosesseissa monipuolisin digitaalisin välinein, jolloin suuretkin ihmismäärät voivat ketterästi osallistua prosessiin. Strategian valmistumisen jälkeen tuemme asiakasorganisaatioitamme muilla liiketoiminnan kehittämisen palveluillamme.

Varmista johtamis- ja liiketoimintaosaaminen tutkintokoulutuksella

Organisaation menestyminen lähtee ammattitaitoisesta henkilöstöstä.

Tutkintoon johtavassa toimialakohtaisessa koulutuksessa työntekijät saavat mahdollisuuden kehittää liiketoimintaosaamistaan ja opiskella ammatillisia taitoja samalla, kun he jatkavat työskentelyään. Tämä koulutusmuoto on suunniteltu erityisesti työssäkäyville henkilöille, jotka haluavat lisätä pätevyyttään ja parantaa uramahdollisuuksiaan. Tarjoamme laajan valikoiman koulutusohjelmia, jotka kattavat eri liiketoiminnan tutkinnot, kuten liiketoiminnan perustutkinnon (merkonomi), liiketoiminnan ammattitutkinnon ja liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon.

Lisäksi tarjoamme johtamisen tutkintokoulutuksia, kuten erikoiskaupanalalle suunnatun johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon (JYET). Tämä tutkinto on erityisen hyödyllinen erikoiskaupan alan asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää johtamis- ja yritysjohtamistaitojaan edetäkseen urallaan.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan koulutuksen sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti ottaen huomioon opiskelijan osaamisen, ammatillisen kokemuksen sekä tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet. Tämä tarkoittaa, että jokaisen opiskelijan koulutus on räätälöity hänen tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaan.

Opintopolun suunnittelussa huomioidaan aiemmin hankittu taitotieto ja ammatillinen kokemus. Tämä tarkoittaa, että opiskelijat voivat hyödyntää aiempaa osaamistaan ja kokemustaan koulutuksen aikana ja saada tunnustusta niistä osana tutkintoa. Tämä auttaa opiskelijoita saavuttamaan tavoitteensa nopeammin ja tehokkaammin.

Koulutuksen toteutus tapahtuu yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa, mikä mahdollistaa opiskelijoiden pääsyn laadukkaisiin opetussuunnitelmiin ja resursseihin. Oppilaitokset ovat yleensä ammattikorkeakouluja, ammatillisia oppilaitoksia tai muita koulutuksen tarjoajia, jotka ovat erikoistuneet liiketoiminnan ja johtamisen koulutukseen.

Lue lisää

Kysy lisää toimialakohtaisista koulutusohjelmistamme!