Sytytä sisäinen motivaatio verkkokurssilla

Mielestäni motivaatio on kriittisen tärkeä tekijä digitaalisten koulutusten vaikuttavuuden kannalta. Tämä kirjoitukseni pitää sisällään pohdintaani motivaation merkityksestä ja keinoista verkkokurssin suunnittelijan näkökulmasta.

Motivaatio saa aikaan toimintaa

On verkkokurssin tavoite mikä tahansa, sen kirkastaminen on olennaisen tärkeää motivoinnin pohdinnan kannalta. Kun verkkokurssin suunnittelu pohjautuu selkeästi määriteltyihin tavoitteisiin – mihin pyritään ja mitä pitäisi tapahtua tavoitteen saavuttamiseksi – keinot osallistujien motivoitumiseen löytyvät helpommin.

Motivaation tehtävänä on aiheuttaa toimintaa. Uuden sisäistäminen ja muutoksen jalkautuminen käytäntöön lähtevät verkkokurssin osallistujien halusta tarkastella ja muuttaa omaa toimintaansa.

Olen joskus kuullut sanottavan, että pakko on paras motivaattori. Olen eri mieltä. Opiskelemaan ryhtyminen voi toki saada kimmokkeensa esimerkiksi työnantajan kehotuksesta verkkokurssin suorittamiseen, mutta yksin tällainen ulkoinen motivaatiotekijä ei riitä saamaan aikaan aitoa muutosta ja vaikuttavuutta. Jotta asiat menevät oikeasti käytäntöön, tarvitaan sisäistä motivaatiota.

Miten sitten voit sytyttää sisäisen motivaation verkkokurssilla?

Tarkastele kohderyhmää

Kun määrittelet verkkokurssille oppimistavoitteita, tarkastele perusteellisesti myös kohderyhmää. Mieti, minkälaisia ihmisiä osallistujat ovat, minkälaisissa tehtävissä he työskentelevät, mitä he jo osaavat aiheesta ja mitkä asiat vaikuttavat heidän haluunsa oppia tästä aiheesta lisää. Pohdi heidän digitaalista osaamistaan ja suhtautumistaan verkko-opiskeluun. Mieti, minkälainen kielellinen ja visuaalinen tyyli heille sopii ja mikä kenties ärsyttää. Mieti, miksi tämä asia ylipäänsä kiinnostaisi heitä!

Verkkokurssin suunnittelussa haasteeksi osoittautuu monesti laajan kohderyhmän heterogeenisyys. Verkkokurssin suorittajilla voi olla monenlaista kokemusta ja osaamista, ja he voivat tulla monenlaisista taustoista ja kulttuureista. Digitaalisten välineiden käytön osaaminen voi olla hyvinkin vaihtelevaa. Ota aina nämä haasteet huomioon suunnitellessasi sisältöä ja motivaatiotekijöitä kurssille. Toteuttaessasi verkkokurssia laajalle kohderyhmälle tarkastele kohderyhmää yhdistäviä tekijöitä, mutta pidä mielessäsi mahdollisuuksien mukaan myös yksilöllisyys. Älä jätä kokemattomampia ulkopuolelle.

Sytytä sisäinen motivaatio

Joskus sisäinen motivaatio voi toki syttyä pelkästään siksi, että tekeminen on yksikertaisesti vaan riittävän kivaa. Lähtökohtaisesti sisäisen motivaation sytykkeeksi tarvitaan kuitenkin lisäksi myös muuta, nimittäin tarpeiden täyttymistä.

Sisäinen motivaatio syttyy, kun asian oppimisella on kurssin suorittajalle merkitystä. Pohdi kohderyhmän näkökulmasta, mitä hyötyä heille on kurssin oppimistavoitteiden saavuttamisesta. Miksi kurssin suorittajat haluaisivat kehittää osaamistaan tavoiteltuun suuntaan? Millä sisällöillä tai keinoilla saavutat oppimistavoitteet heidän kohdallaan parhaiten? Mieti, miten tekemisen tulos verkkokurssilla kohtaa kohderyhmän arvomaailman.

Olen koostanut ihmisen itsemääräämisteorian (Deci & Ryan 2000) tarpeiden pohjalta muutamia omaan kokemukseeni pohjautuvia vinkkejä verkkokurssin motivaation suunnittelun tueksi.

Motivoi osallistujaa täyttämällä seuraavat tarpeet:


🧩 ”Olen tärkeä osa ryhmää”

Vinkkejä:

 • Tuo esiin osallistujan rooli kokonaisuudessa.
 • Luo yhteenkuuluvuuden tunnetta kirjoittamalla me- ja sinä-muodossa.
 • Kannusta osallistujaa aktiivisuuteen omassa yhteisössään.
 • Kerro, keneltä osallistuja saa tukea tarvittaessa.
 • Osallista tavoitetta tukevilla tehtävillä ja ohjaavilla palautteilla.
 • Esittele yhteisöä ja toimintaa tosielämän esimerkeillä ja kokemuksilla. Hyödynnä esimerkiksi videoita.
 • Luo yhteisöllistä tunnelmaa visuaalisin ja tarinallisin keinoin.
 • Mieti, olisiko vertaisoppiminen mahdollista.
 • Kehota osallistujaa keskustelemaan esimerkiksi keskustelupalstalla.


👌 ”Olen pätevä ja osaava”

Vinkkejä:

 • Oikeilla sisällöillä varmistat, että osallistuja kokee tarvitsevansa asian osaamista oikeasti.
 • Suunnittele aineisto ja tehtävät siten, että osallistuja kokee ne sopivan haasteellisina suhteessa omaan ammattitaitoonsa, ei liian helppoina eikä liian vaikeina.
 • Puhuttele kohderyhmää arvostaen ja heidän kielellään. Vältä ylhäältä annettuja ohjeita ja haastavia termejä.
 • Kerro, mitä ammatillista hyötyä asian oppimisesta on osallistujalle ja kokonaisuuden kannalta.
 • Anna konkreettisia vinkkejä asian soveltamiseksi käytäntöön.
 • Toteuta tosielämän case-harjoituksia.
 • Toteuta itsearviointeja ja testejä osallistujan yksilöllisen osaamisen lähtötason ja opitun tarkastelemiseksi tai vertaamiseksi. Muista kannustava palaute!
 • Motivoi osallistujaa pelillisillä elementeillä, esimerkiksi osaamistasoilla.

😊 ”Voin päättää itse.”

Vinkkejä:

 • Luo osallistujalle tunne, että hän voi itse päättää omasta tekemisestään.
 • Tarjoa osallistujalle mahdollisuus valita itselleen paras tapa ja tahti oppia.
 • Älä kerro, miten asiat pitää tehdä, vaan osallista työntekijää miettimään asioita omalta kannaltaan.
 • Hyödynnä koko kohderyhmää yhdistäviä motivaatiotekijöitä, mutta pyri myös löytämään eriyttäviä sisältöjä ja tapoja verkko-opiskeluun.
 • Varmista saavutettavuus. Kaikilla tulee olla mahdollisuus oppia.

🗣 ”Voin jakaa osaamistani muille.”

Vinkit:

 • Kerää osallistujilta kehitysehdotuksia ja palautetta, jolloin osallistuja kokee pystyvänsä auttamaan omilla vahvuuksillaan muita ja toimintansa merkitykselliseksi sekä tärkeäksi.
 • Yhteisölliset tehtävät ja keskustelupalstat ovat toimivia ratkaisuja osaamisen jakamisessa.
 • Pelilliset saavutukset ja jaettavat osaamismerkit voivat toimia motivaattoreina tähän tarpeeseen.

Mieti, miten asia menee käytäntöön

Yhteenvetona, suunnittele sisältö ja mieti aktiviteetit palvelemaan tavoiteltua tarkoitusta. Vain sisäistä motivaatiota herättämällä asiat menevät oikeasti käytäntöön!

 1. Kirkasta tavoitteet – mitä haluat saavuttaa?
 2. Tarkastele kohderyhmää – mitä hyötyä aiheen oppimisesta on heille? Mikä innostaisi heidät mukaan muutokseen?
 3. Valitse sopivat sisällöt – millä sisällöillä saavutat oppimistavoitteet?
 4. Valitse sopivat motivoinnin keinot – miten osallistujat oppisivat ja veisivät tärkeimmät asiat parhaiten käytäntöön asti?
 5. Muista käytettävyys ja selkeys – miten ohjaat osallistujaa loogisesti?
 6. Arvioi vaikuttavuutta – miten onnistuit?

Saat aikaiseksi vaikuttavuutta suunnittelemalla verkkokurssin kohderyhmälle merkityksellisistä lähtökohdista. Voit myös pyytää meiltä faroscomilaisilta apua sisäisen motivaation sytyttämiseksi tarpeesi mukaan!

Laura Sobott

Oppimisen kehittäjä

Laura yhtenä Faros & Comin oppimisen kehittäjistä suunnittelee vaikuttavia, idearikkaita ja kohderyhmää puhuttelevia digitaalisia ratkaisuja – aina tavoitelähtöisesti.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa