fbpx

Toimiva johtoryhmä – tuloksellista liiketoimintaa

Johtoryhmä näyttää johtamisellaan suunnan koko organisaatiolle. Johtoryhmän tulokselliseen toimintaan vaikuttaa pitkälti itse johtoryhmän tapa toimia ja yhdessä tekeminen. Kyse on ennen kaikkea vuorovaikutuksesta. Kyse ei siis ole suoranaisesti taloudesta, ei strategiasta, eikä teknologiasta vaan vuorovaikutuksesta ja tämän vaikutuksesta tiimityöhön. Tiimityö vaikuttaa suoraan organisaation tuloksellisuuteen, kilpailuetuun sekä olemassaoloon.

Toimiva johtoryhmä tunnistaa ja hyödyntää omia vahvuuksiaan toiminnassaan. Johtoryhmissä on tunnistettu mm. seuraavanlaisia haasteita:

 • Johtoryhmän keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö eivät toimi toivotulla sekä odotetulla tasolla.
 • Johtoryhmä raportoi tuloksesta, mutta ei toimi strategisesti liiketoimintaa kehittävänä tiiminä.
 • Lisäksi johtoryhmään on saattanut valikoitua liian paljon samankaltaisesti ajattelevia ihmisiä, jolloin tiimi saattaa kehittyä liian yksipuolisesti. Tiimistä puuttuu näin ollen monimuotoisuus eli diversiteetti.

Monimuotoisuus ruokkii sekä innovaatioita että tuottavuutta ja näin ollen erilaisista näkökulmista syntyy kilpailuetua. Lisää aiheesta voi lukea mm. McKinseyn vuosittain tuottamasta diversiteettiraportista. Tutkimusten mukaan kaikenlainen diversiteetti yritysten henkilöstössä myös lisää yritysten innovaatiokykyä.

Mikä on johtamisen merkitys ja osuus organisaation tuloksellisuudessa?

Bass (1990) on koonnut johtajuuteen liittyviä ominaisuuksia, jotka voidaan yhdistää organisaation tuloksellisuuteen. Suurin osa hänen mainitsemistaan ominaisuuksista liittyy seuraaviin:

 1. ryhmäprosessien hallinta
 2. persoonallisuudessa olevat piireet
 3. mukautumisen aikaansaamisen tapa
 4. vaikuttamisen muoto
 5. rajoitetun harkintavallan käyttö
 6. johtamistapa
 7. suostuttelutapa
 8. valtasuhteiden hyväksikäyttö
 9. tavoitteiden saavuttamisen tapa
 10. yhteistyön muoto ja
 11. mahdollisuus tarkastella erilaisten johtajuuselementtien kombinaatioita.

Näitä listattuja ominaisuuksia tarkasteltaessa voidaan todeta, että hyvä johtaja on monipuolinen ja ymmärtää mm. diversiteetin tuomat hyödyt. Hyvä johtaja tuntee ennen kaikkea itsensä ja hän tuntee ykköstiiminsä, eli johtoryhmän. Johtoryhmän tuntemiseen ei riitä pelkkä keskustelu tai tunne siitä, että olemme yhtä. Mututuntumalla ei päästä tuloksiin, eikä mututuntumalla johdeta eikä saavuteta tuloksellisia tavoitteita.

Luottamus on kaiken perusta

The Five Dysfunctions of a Team (Patrick Lencioni) on oivallinen ja tutkitusti hyvä metodi lähestyä johtoryhmän toiminnan tuloksiin vaikuttavia vuorovaikutustyylejä ja –malleja. Viisiportaisen mallin alimmalla tasolla on luottamus. Useissa tiimeissä todellista luottamusta ei ole, ja kun luottamusta ei ole, ei uskalleta olla haavoittuvaisia. Todellinen luottamus perustuu siihen, että uskalletaan sanoa asioita, vaikka se saattaa herättää kollegassa vahvan reaktion. Luottamus on myös hyväksymistä, kunnioitusta, vahvuuksia, heikkouksia, osaamista ja persoonallisuutta. Täytyy osata ymmärtää ja tuntea kaikki tiimissä olevat ihmiset ja täten luoda luottamusta. Luottamus on täten kaiken perusta.

Johtoryhmän kehittämisen ohjelmalla vaikuttavuutta ja tuloksellista liiketoimintaa

Johtoryhmän kehittämisohjelman aikana käydään systemaattisesti lävitse viisi johtoryhmän vahvuutta. Ohjelman aikana mitataan lähtötilanne ja tunnistetaan yhdessä asioiden taustalla vaikuttavat syyt ja toimenpiteet asioiden korjaamiseksi sekä parantamiseksi. Seurantamittaus varmistaa vaikuttavuuden ja toimenpiteiden tuloksellisuuden.

Faros & Com apuna ja tukena

Toteutamme erilaisia valmennuksia aina johtoryhmistä tekevään portaaseen. Me lähdemme aina liikkeelle organisaation strategisista tavoitteista. Me emme siis tarjoa valmista pakettia, vaan etsimme aidot pullonkaulat, johon tarjoamme ratkaisua. Meillä on pitkä kokemus 5 B -mallin käytöstä ja voimme sitä suositella lämpimästi. Hio sinäkin tiimisi loistokuntoon avullamme!

Blogitekstistä kiitos entiselle faroscomilaiselle Heidille, jonka kynästä teksti on alun perin syntynyt.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa