Johtoryhmän kehittäminen

Liiketoimintaympäristöt ovat suurten muutosten alla, joihin vaikuttavat mm. globalisaatio, megatrendit, heikot signaalit sekä muutosvoimat. Ennakointi ja tulevaisuuden johtaminen ovat entistä keskeisemmässä asemassa yrityksen kilpailukyvyn varmistamisessa. Organisaatioiden on pystyttävä vastaamaan muutosten tuomiin haasteisiin pysyäkseen elinvoimaisina ja luodakseen kilpailuetua. Johtoryhmä on tässä avainasemassa.

Organisaatioiden kasvu ja kannattavuus ovat ennen kaikkea kiinni ihmisten tekemisestä ja osaamisesta. Jokainen johtoryhmän jäsen on sekä yksin että yhdessä vastuussa siitä, että yritys kehittyy oikeaan suuntaan. Yrityksen toiminnan kehittäminen perustuu johtoryhmän keskinäiseen luottamukseen, myös silloin kun käsitellään vaikeita ja kipeitä asioita. Aidon luottamuksen rakentaminen ja luottamuksen valjastaminen ei ole aina niin helppoa, kuin miltä se kuulostaa. Johtoryhmän jäsenten persoonallisuus ja vuorovaikutustaidot vaikuttavat koko johtoryhmän dynamiikkaan ja täten myös aidon luottamuksen rakentumiseen.

Selkeillä ja mitattavilla tavoitteilla vaikuttavuutta

Organisaation strategiset tavoitteet viitoittavat tietä ja kertovat, mihin ollaan menossa. Strategian tuleekin olla huolella laadittu, ja strategiset olettamat, mittarit sekä kehityshankkeet tuotu selkeästi esiin. Mikään strategia ei kuitenkaan lähde toteutumaan itsestään. Johtoryhmä on vastuussa strategian implementoinnista ja muutoksen läpiviemisestä yrityksessä. Johtoryhmällä tulee olla selkeä ajatus siitä, miten asioiden tulisi olla ja miten johtamista kehitetään systemaattisesti niin, että se tukee yrityksen strategisia tavoitteita.

Organisaatioissa on useasti myös muita pullonkauloja kuin strategian implementointi. Tulokset heijastuvat suoraan yrityksen liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Taloudelliset mittarit, kuten liikevaihto, ovat tärkeitä, mutta ne eivät kerro koko totuutta. Sosiaalisen pääoman mittarit kertovat kolikon toisen puolen, jolla on valtava merkitys myös taloudellisesta näkökulmasta katsottuna.  

Sosiaaliseen pääomaan sijoittaminen on kuin laittaisi rahaa pankkiin. Uskon vahvasti, että myös tulevaisuuden kilpailuetu mitataan ennen kaikkea sosiaalisen pääoman mittareilla, jossa sosiaalisen pääoman korko on erilaistava kilpailuetu sekä yhteisölle että yksilölle. Yksikään organisaatio ei ole valmis. Ja mikäli joku väittää, että organisaatiossa ei ole mitään kehitettävää, niin väitän, että tämä on valhe. Aina löytyy kehitettävää ja parannettavaa – itse uskon jatkuvan kehityksen prosessiin. Uskon, että suurin osa organisaatioista tämän tiedostaa, mutta suurin ongelma on, miten löytää pullonkaulat ja juuri se asia, mitä pitäisi kehittää juuri sillä hetkellä sekä aika, jota kehittämiseen tarvitaan. Johtoryhmä saa tässäkin asiassa apua Faros & Com asiantuntijoilta.

Esihenkilötyön ja johtamisen kehittämisellä kestävää kilpailuetua

Johtoryhmä on hyvä paikka aloittaa koko organisaatiota koskeva systemaattinen kehittäminen. Olemme jokainen varmasti kuulleet sanonnan ”organisaatiokulttuuri syö strategian aamupalaksi”. Muutos ja toiminnan kehittäminen on aina mahdollisuus johonkin parempaan, jota aikaisemmin ei ole ollut. Johtoryhmä viitoittaa tietä.

Johtoryhmätyöskentely ja siihen panostaminen luo kasvua ja organisaatiokulttuuri vahvistuu. Usein tähän tarvitaan ulkopuolista apua sekä näkemystä. Ota yhteyttä, niin aloitetaan organisaationne kehittäminen! Yhdessä saavutamme tulevaisuuden strategiset tavoitteet ja toiminnan kehittäminen saa uudenlaista näkökulmaa ja boostia.

Tiedolla johtamisella pullonkaulat näkyviksi

Useilla organisaatioilla on käytössään hienot toiminnanohjausjärjestelmät, ja dataa kerätään useasta eri lähteestä. Hyvä niin. Vain dataa keräämällä ja sitä seuraamalla voidaan pureutua ongelmiin. Suurena haasteena useasti kuitenkin on hahmottaa, että miten kerättyä dataa tulisi käyttää ja hyödyntää, ja kertooko kerätty data kaiken oleellisen? Onko mittarit ja ajurit sekä näistä johdetut johtopäätökset ja toimenpiteet oikeat?

Hyvä mittaristo on kuin kojelauta autossa. Tämä kertoo yhdellä vilkaisulla, mihin olemme menossa, paljon on ajettuja kilometrejä, bensankulutuksen ja milloin saavumme määränpäähän. Yksikään mittaristo ei kuitenkaan toimi, jos kuskin paikalla istuvalla ei ole tietoa, miten mittareita luetaan tai tulkitaan, ja mikäli yksikin mittari on rikki, miten se korjataan. Organisaatiossa kuskin paikalla yleensä istuu esihenkilö ja johtaja. Johtoryhmä on vastuussa siitä, että mittareita osataan tulkita ja lukea oikein sekä myös ennakoida mahdolliset häiriöt mittareiden toiminnassa ja toimintaympäristössä.

Johtoryhmän on hyvä saada päätösten tueksi konkreettista tietoa organisaation tilasta, jolloin mittarit näyttävät mitä asiaa tulisi kehittää ja missä järjestyksessä. Johtoryhmätyöskentelyn tukena on ennen kaikkea tiedolla johtaminen.

Osaamisen kehittämisellä kasvua ja kehitystä

Johtajien ja esihenkilöiden osaamisen kehittäminen on yksi tärkeä avain menestyvän, tuloksellisen ja kestävän kilpailuedun saavuttamiseen. Onko mitään vaikeampaa lajia olemassa kuin ihmisten johtaminen? Ulkopuolisen tahon käyttö osaamisen kehittämisen tukena on enemmän kuin suositeltavaa. Ulkopuolinen konsultti tai sparraaja ei ole kiinni organisaation operatiivisessa toiminnassa, jolloin asioita voidaan tarkastella aivan uudesta näkökulmasta. Strategisten tavoitteiden ja tunnistettujen pullonkaulojen avulla lähdetään työstämään räätälöityä konseptia, jolla organisaation asettamat tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Loppupeleissä tavoitteiden saavuttaminen on kiinni siitä, miten määrätietoisesti niihin sitoudutaan ja viedään käytäntöön. Pallo on aina viimekädessä esihenkilöllä ja johtajalla. Johtoryhmä on tässäkin se taho, joka varmistaa, että yhteisiin tavoitteisiin sitoudutaan. Faros & Comilla on pitkä kokemus johtoryhmätyöskentelyn vaikuttavasta valmentamisesta.  

Growth Learning liiketoiminnan kasvun veturina

Me Faros & Comilla autamme esihenkilöitä ja johtajia tunnistamaan pullonkaulat sekä oikeat mittarit ja ajurit. On pullonkaula mikä tahansa, me autamme organisaatiotasi menestymään ja annamme työkalut, jolla sinä voit johtajana ja esihenkilönä loistaa yhdessä organisaatiosi henkilöstön kanssa. Vain yhdessä tekemällä saavutetaan parhaat tulokset. Vain ottamalla ”härkää sarvista kiinni” saat aikaan mitattavia ja vertailukelpoisia tuloksia, joita voit hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä.  

Olemme juuri tulleet ulos uudella Growth Learning -konseptillamme. Keskeistä Growth Learningissa on sosiaalisen pääoman tunnistaminen ja hyödyntäminen, joka on yhteydessä muihin organisaation mittareihin ja ajureihin. Growth Learningin avulla yritys voi parantaa omaa kilpailukykyään ja edistää sosiaalisen pääoman kehittymistä. Johtoryhmä saa Growth Learningin avulla dataa ja tietoa organisaation tilasta ja pullonkauloista.

Growth Learning on liiketoimintalähtöistä oppimista, joka yhdistää Faros & Comin monipuoliset palvelut toisiinsa – niiden avulla me autamme asiakkaitamme toteuttamaan kunnianhimoisimmatkin suunnitelmat. Ota yhteyttä, niin tehdään teillekin timanttinen Growth Learning -suunnitelma!

Blogitekstistä kiitos entiselle faroscomilaiselle Heidille, jonka kynästä teksti on alun perin syntynyt.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa