Vesilaitosyhdistys – Vesihuoltoalalla työskentelyllä on merkitystä

Tarinamme Faros & Comin kanssa alkoi Vesilaitosyhdistyksen (VVY) verkkokoulutushankkeesta, jonka tavoitteena oli lisätä vesihuoltoalan vetovoimaisuutta siten, että työskentely vesihuoltoalalla koetaan merkitykselliseksi ja vesihuoltolaitokset hyviksi ja houkutteleviksi työpaikoiksi.

Vesihuoltoalan ja -laitosten muuta perehdytystä tukevan ”Tervetuloa vesihuoltoalalle” -verkkoperehdytyskokonaisuuden avulla halusimme varmistaa osaamisen ja toiminnan laatua vesihuoltoalalla sekä sen, että kaikki saavat yhtenäisen, kattavan ja laadukkaan yleisperehdytyksen alaan.

Hanketta olivat rahoittamassa Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto sekä Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Työpajatyöskentelyllä vaikuttaviin tuloksiin

Faros & Comin vetämissä työpajoissa suunnittelimme verkkokurssin toteutusta ja sisältöä yhdessä Vesilaitosyhdistyksen ja vesihuoltolaitosten asiantuntijoiden kanssa. Ensimmäisissä työpajoissa työstimme tavoitteiden pohjalta koulutuskokonaisuuden perusrakenteen. Näiden työpajojen lopputuotoksena syntyi suunnitelma 3-osaisen verkkokurssin toteuttamisesta:

  1. Vesihuollon ominaispiirteet ja toimintaympäristö
  2. Työskentely vesihuoltolaitoksella
  3. Mikä vesihuollon toimintaa ohjaa?

Verkkokurssin suunnittelu ja aineiston tuottaminen etenivät tämän jälkeen työpajatyöskentelyllä kurssimoduuleittain. Työstimme näissä työpajoissa oppimistavoitteita tukevia moduulikohtaisia sisältöjä. Fasilitoimalla Faros & Com varmisti yhteiskehittämisen vaikuttavuuden ja jokaisen työpajan osallistujan kehittämispotentiaalin hyödyntämisen. Työpajojen tuloksena syntyneestä aineistosta koostimme lähdeaineiston, josta Faros & Com käsikirjoitti ja tuotti verkkokurssiin sisältyvät kolme kurssimoduulia.

Lopputuloksena osallistava ja innostava verkkokurssi

Yhteistyöstämisen tuloksena syntyi ”Tervetuloa vesihuoltoalalle” -verkkokurssi, joka toimii orientoivana koulutuksena vesihuoltoalalla toimiville ja sille siirtyville henkilöille. Verkkokurssilta vesihuoltoalan uudet työntekijät ja vesihuoltolaitosten hallituksen tai johtokunnan jäsenet saavat perustietoa vesihuoltoalasta. Verkkokurssilla käsitellään asioita, jotka ovat oleellisia tietää vesihuoltoalasta ennen oman organisaation perehdytystä.

Halusimme, että verkkokurssi herättää kiinnostusta vesihuoltoalaan ja viestii laadukkaasta työnantajakuvasta. Verkkokurssin avulla perehtyjä kokee vesihuoltoalan toiminnan ja oman työnsä tärkeäksi, vastuulliseksi ja vaikuttavaksi. Verkkokurssi antaa perehtyjälle varmuutta ja auttaa keskusteluissa asiakkaiden kanssa sekä innostaa ja aktivoi syventämään perehtymistä.

Verkkokurssin toteutuksessa on panostettu selkeyteen ja käytettävyyteen. Sisäistä motivaatiota herätetään dialogisuudella ja osallistamalla aktiviteettien sekä ohjaavan palautteen avulla. Tärkeimpiä asioita vedetään yhteen ja harjoitellaan kertaavilla ”Mitä jäi mieleesi” -tehtävillä. Sisältöjä konkretisoidaan esimerkkien, työntekijätarinoiden ja lisätietolinkitysten avulla. Toteutimme Vesilaitosyhdistyksessä myös jokaisen moduulin alkuun videotervehdyksen, jossa avataan moduulin keskeisintä sisältöä.

Jotta verkkokurssi palvelisi myös älypuhelimilla opiskelevaa digiajan sukupolvea, se tuotettiin responsiivisella Adapt-sisällöntuotanto-ohjelmalla.

Verkkokurssin visuaalinen ilme luotiin Vesilaitosyhdistyksen graafisen ilmeen mukaisesti Faros & Comin graafisen suunnittelijan piirroskuvitusta hyödyntäen. Asiakaskeskeisyyttä sekä vesihuoltoalan ja ihmisten tekemän työn merkityksellistä tuodaan esiin luontoa, vesistöjä ja ihmisiä havainnoivalla valokuvituksella, ja prosesseja havainnoidaan kaavioilla.

”Oppimislähde” verkko-oppimisen alustaksi

Verkkokurssin lisäksi Faros & Com rakensi Vesilaitosyhdistykselle verkko-oppimisympäristö ”Oppimislähteen”, jossa ylläpidämme verkkokurssia ja jonka kautta Vesilaitosyhdistyksen jäsenet voivat suorittaa kurssin. Kokoamme ja toteutamme jatkossa oppimisalustalle koko Vesilaitosyhdistyksen verkkokurssitarjonnan.

Kun tarvitsimme laajaan hankkeeseemme verkkokoulutusten ja verkko-oppimisen asiantuntijan, Faros & Com toteutti hankkeen asiantuntevasti ja aikataulussa pysyen. Hankkeen aikana sujuva yhteistyö ja luova ongelmanratkaisu korostuivat. Lopputuloksena syntyi omatoimiseen opiskeluun tarkoitettu perehdytyskokonaisuus, jollaista ei vesihuoltoalalla ollut aikaisemmin olemassa.

– Koulutustiimi, Suomen Vesilaitosyhdistys ry

Kaipaatko apua liiketoimintalähtöisten verkkokoulutusten toteuttamisessa?

Me Faros & Comilla autamme tavoitteiden kirkastamisessa ja tarpeidesi mukaisten ratkaisujen toteuttamisessa!

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa