Huippuosaajien tiimi: Haastattelussa yhteyspäällikkö Riikka

Me Faros & Comilla uskomme ihmisiin. Me ylläpidämme ja kehitämme jatkuvasti omaa osaamistamme ja työvälineitämme. Teemme sen ollaksemme parhaita johtamisen ja osaamisen kehittämisen kumppaneita asiakkaillemme.  

Tässä blogisarjassa pääset tutustumaan muutamien Faros & Comin asiantuntijoiden työhön.


Riikka Huhtala

Yhteyspäällikkö

Riikka suunnittelee, organisoi ja hallinnoi koulutusprojekteja. Riikka pääsee näkemään aitopaikalta, miten pitkäkestoisissa koulutuksissa mukana olevan osaamisen kasvaa ja kehittyy sekä minkälaisia muutoksia tiimin tai organisaation kehittäminen voi saada aikaan.

1. Mitä sinä teet työksesi?

Toimin koulutus- ja valmennusohjelmissa tutkintotavoitteisten koulutusten suunnittelu- ja projektipäällikkönä. Suunnittelen, organisoin ja hallinnoin pitkäkestoisia koulutusprojekteja. Minulla on laaja-alaista kokemusta eri toimialojen koulutuksista ja tutkinnoista.

Tämän päivän aikuinen oppija johtaa pitkälti itse työtään ja on kiinnostunut osaamisensa kehittämisestä. Pedagogisen osaamiseni avulla pystyn ohjaamaan ja tukemaan koulutuksiin osallistuvia.

Pääsen työssäni näkemään aitiopaikalta, miten pitkäkestoiseen koulutukseen osallistuvan osaaminen kasvaa ja minkälaisia muutoksia tiimin tai organisaation kehittämisellä voidaan saada aikaan. Koulutus palvelee toisaalta yksilön tarpeita, mutta samalla osallistuja vie oppimaansa käytäntöön omassa työssään ja kehittää tavoitteellisesti työtään.

Olen kuullut huikeita menestystarinoita siitä, miten koulutusten osallistujat ovat ottaneet käyttöönsä uusia työtapoja. Osallistujat ovat esimerkiksi ottaneet omaan työhönsä mukaan tavoitteellisemman talouden lukujen seurannan ja niiden kautta toiminnan ohjaamisen. Osallistujat ovat tehneet konkreettisia suunnitelmia ja jalkauttaneet asioita työhönsä myös mm. markkinointiviestinnän osalta. Kun suunnitelmien pohjalla on asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen, ja suunnitelmia seurataan ja niiden perusteella ohjataan tekemistä, koulutuksen aikana on kasvatettu myyntiä tai kehitetty asiakkaan kohtaamista.

Monesti opiskelijamme kertovat, että termi asiakas on tullut heille koulutuksen myötä eri tavalla tutuksi, ja he ajattelevat asiasta eri näkökulmasta kuin aiemmin. Asiakaslähtöisyys ja liiketoiminnan kokonaisuuden ymmärtäminen ovat koulutuksissamme tärkeitä. Monella osallistujalla koulutuksen suorittaminen tuo mahdollisuuksia sekä uralla etenemiseen että innostusta ja motivaatiota työhön.

2. Mikä on työssäsi tärkeää?

Pidän työelämälähtöisyyttä erittäin tärkeänä koulutuksissa – ihmiset kehittävät tulevaisuudessa tarvitsemiaan työelämäntaitoja osana opiskeluaan. Substanssiosaamisen lisäksi myös vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaidot ovat keskeisiä tämän päivän ja tulevaisuuden työssä.

Oppiminen on mielekästä, kun sitä pystyy soveltamaan omaan työhön. Suunnittelutyössä on keskeistä miettiä, minkälaista osaamista tarvitaan ja toteuttaa koulutusratkaisuja sen pohjalta – palvelemaan työelämän tarpeita. Työelämälähtöisessä suunnittelussa auttaa osaltaan meidän faroscomilaisten ja verkostomme vahva liiketoimintaosaaminen.

Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa pedagoginen osaaminen sekä kyky tarkastella ja miettiä asioita eri näkökulmista ovat hyödyksi. Koulutuksen etenemistä ja vaikuttavuutta seuraamme ohjausryhmätyöskentelyllä. Tällä ohjausryhmätyöllä ja muutoinkin koulutuksen vaikuttavuuden seuraamisella haluamme varmistaa laadukkaat koulutusratkaisut asiakkaillemme. Koulutusprojektit teemme aina tiimityönä, ja näissä projekteissa yhteistyötaito sekä -kyky ovat tärkeitä.

Etätyöskentely muutti opiskelua

Kun etäily alkoi ja lisääntyi pari vuotta sitten, piti myös pitkäkestoisiin koulutuksiin miettiä nopeasti uudenlaisia tapoja kouluttamiseen ja yhteydenpitoon. Reagoimme nopeasti ja siirryimme kouluttamaan virtuaalisesti.

Virtuaaliseen kouluttamiseen siirtyminen edellytti minulta digitaalisiin etäkoulutusohjelmiin perehtymistä ja digivälineiden haltuunottoa.

Punaisen langan pitää pysyä käsissä

Tärkeää työssäni on, että punainen lanka pysyy käsissäni.

Suunnittelu lähtee liikkeelle työssä tarvittavista taidoista ja tarpeista, ja tutkintotavoitteisissa ohjelmissa tavoitteiden tulee linkittyä suoritettavaan tutkinnon vaatimuksiin.  Myös koulutuksiin valikoituneiden ihmisten osaaminen ja taustat sekä nykyiset työtehtävät vaikuttavat osaltaan ohjelmaan. Näiden pohjalta täsmennämme koulutusten sisällöt ja kouluttajat.

Minä koordinoin koulutuskokonaisuutta. Näin ollen minun pitää tuntea kokonaisuus ja pitää langat jatkuvasti käsissäni. Pitkäkestoisen koulutuksen toteuttamisessa on useita liikkuvia osia, ja toteutuksen pitää pysyä linjassa tavoitteiden kanssa. Kädet pitää myös työntää rohkeasti saveen. Asioita pitää saada aikaiseksi.

Teen paljon suunnittelevaa ja valmistelevaa työtä. Organisoin koulutuksiin liittyviä käytännön asioita ja suunnittelen yhdessä kouluttajien kanssa päivien toteutusta ja tehtäviä. Koulutuksen aikana teen myös paljon projektin ohjaamisen ja johtamisen tehtäviä. Koulutukseen osallistuvalle näkyy tästä taustatyöstä vain murto-osa.

Pitää olla läsnä ja kuunnella

Opiskelijat tarvitsevat koulutuksen aikana tukea ja tsemppausta.

Opiskelijat tarvitsevat koulutuksen aikana tukea ja tsemppausta. Pitkäkestoiseen koulutukseen osallistuvalla saattaa viedä aikansa ennen kuin kokonaisuus hahmottuu ja osaaminen alkaa näkymään arjessa.

Autan suunnittelemaan ja jäsentelemään opiskelua ja sparraan myös tehtävien tekemisessä, jos ne jumittavat. Pitkän kokemukseni myötä minulle on kertynyt myös substanssiosaamista, jota pystyn käyttämään monipuolisesti auttaessani opiskelijoita.

Opiskelijoiden kanssa tärkeää on läsnäolo ja kuunteleminen. Jos jollain on huolia tai oppimisvaikeuksia, teen parhaani auttaakseni. Pyrin olemaan luotettava tukihenkilö, johon uskaltaa olla yhteydessä. Tärkeää on myös selkeä informaation jakaminen ja kouluttajien tukeminen.

3. Mistä sinä saat virtaa jokaisena päivänä työssäsi?

Tekemästäni työstä on hyötyä opiskelijoille ja heidän organisaatioilleen.

Teen merkityksellistä työtä, jossa näen konkreettisia tuloksia. Koen, että tekemästäni työstä on oikeasti hyötyä opiskelijoille ja heidän organisaatioilleen.

Myös se tuo virtaa, että teen näitä koulutuksia yhdessä työyhteisöni, verkoston sekä erilaisten asiakkaiden ja opiskelijoiden kanssa.

Voit tutustua kaikkiin timanttisiin faroscomilaisiin Ihmiset-sivulla.

Vinkkaa, linkkaa, twiittaa